Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Silne Uwierzytelnienie Klienta 14.09.2019

2019-09-13 07:49:03
Zmiana w Systemie Bankowości Elektronicznej od 14 września 2019 - Silne Uwierzytelnienie

Szanowni Państwo,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, czyli tzw. Dyrektywa PSD2 została zaimplementowana do polskiego prawa poprzez nowelizację Ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2017 poz. 1075).

Regulacja ta wprowadziła m.in. szereg bardzo ważnych zmian w codziennym korzystaniu z usług bankowości elektronicznej (internetowej).

 

W/w ustawa wprowadziła obowiązek silnego uwierzytelnienia klienta w przypadku, gdy klient:

  •      uzyskuje dostęp do swojego rachunku w trybie on-line;
  •      inicjuje elektroniczną transakcję płatniczą;
  •      przeprowadza za pomocą kanału zdalnego czynność, która może wiązać się z ryzykiem oszustwa związanego z wykonywanymi usługami płatniczymi lub innych nadużyć.

 

Zgodnie z ustawą, Bank zobowiązany jest do stosowania silnego uwierzytelniania Klienta zapewniającego ochronę poufności danych w oparciu o zastosowanie co najmniej dwóch elementów należących do kategorii:

  •      wiedza, czyli coś co wie wyłącznie Klient
  •      posiadanie, czyli coś co ma wyłącznie Klient
  •      cecha, czyli coś co charakteryzuje Klienta.

 

W związku z powyższym od 14.09.2019 r. Bank uruchamia tzw. silne uwierzytelnienie Klienta m.in. podczas logowania do systemu bankowości elektronicznej oraz podczas autoryzacji transakcji w systemie bankowości elektronicznej. Oznacza to, że podczas:

  •   logowania do systemu bankowości elektronicznej konieczne będzie podanie – poza identyfikatorem i hasłem – również dodatkowego kodu wysłanego na telefon Klienta w postaci wiadomości SMS lub użycie aplikacji mobilnej mToken i e-PIN-u do mTokena;
  •  autoryzacji transakcji płatniczych i innych dyspozycji wymagających silnego uwierzytelnienia w systemie bankowości elektronicznej konieczne będzie:
  •     podanie PINU (ustalonego podczas pierwszej próby wysłania przelewu) oraz  kodu SMS  lub
  •     użycie aplikacji mobilnej mToken i e-PIN-u do mTokena.

 

W związku z w/w zmianami i wymogami dyrektywy PSD2 w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia 14.09.2019 r. nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelniania użytkownika, tj. tokenów RSA (token wyświetlający kod autoryzacyjny). Zmiana ta związana jest bezpośrednio z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelniania wprowadzonego dyrektywą PSD2 Klienta.

Realizując przepisy ww. Ustawy Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim od dnia 14 września 2019r. zaprzestanie stosowania tokenów RSA(token wyświetlający kod autoryzacyjny) jako m.in. środka dostępu do systemu bankowości elektronicznej. W zamian zastosowane będą Kody SMS lub aplikacja mToken MAA, które posłużą do autoryzacji dyspozycji oraz transakcji płatniczych składanych w usłudze bankowości elektronicznej. Oznacza to, że Klient korzystający z systemu bankowości elektronicznej będzie musiał posiadać urządzenie mobilne (np. telefon komórkowy, tablet) z numerem telefonu.

Mając na uwadze konieczność zmiany instrumentów autoryzacji, uprzejmie informujemy, że Ci z Państwa, którzy korzystają z tokenów RSA (token wyświetlający kod autoryzacyjny), będą mogli na dotychczasowych zasadach autoryzować dyspozycje/transakcje w systemie bankowości elektronicznej nie dłużej niż do 13 września 2019r. włącznie.

Jeśli korzystacie Państwo z tokenów RSA (token wyświetlający kod autoryzacyjny), zachęcamy by jak najszybciej przejść na nowe metody autoryzacji (Kody SMS, mToken).

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami, którzy pomogą Państwu dostosować metodę autoryzacji do Państwa preferencji. 

Powrót