Imienieny:
Strona Główna Mapa Strony Kontakt

Uprzejmie informujemy, że od dnia 8 kwietnia 2021 r. zmianie ulega

2021-04-08 09:52:33

Wprowadzone zmiany to:

  1. Wdrożenie funkcjonalności informowania o marży, jaką bank pobiera za transakcje dokonywane na terenie Unii w stosunku do kursu Europejskiego Banku Centralnego - wymóg wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

 

W §56 „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych” dodaje się nowy ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku dokonywania wypłaty gotówki lub płatności w punktach sprzedaży w dowolnej walucie unijnej innej niż waluta rachunku Klienta, Bank przesyła Klientowi wiadomość SMS na numer telefonu wskazany przez Klienta  w Banku, informującą o łącznych opłatach za przeliczenie waluty wyrażoną jako wartość procentową marży w stosunku do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny. Powyższa wiadomość będzie wysyłana dla każdej waluty unijnej raz w miesiącu, po dokonaniu pierwszej transakcji w danej walucie. Informacja ta wysyłana jest w odniesieniu do każdej Karty wydanej do rachunku.  O dostępności tej usługi Bank poinformuje na stronie internetowej Banku.”

 

dotychczasowe ust. 3-6 otrzymują kolejną numerację, czyli numerację 4-7. 

  1. Wdrożenie programu BEZCENNE CHWILE dla klientów wnioskujących o wydanie karty debetowej Mastercard

     W §49 „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”                                              dodaje się ust. 5 do ust. 11, które otrzymują brzmienie:

  1. 5.        Korzystanie z karty z programem lojalnościowym jest równoznaczne z uczestnictwem w programie  lojalnościowym oraz akceptacją regulaminu programu.
  2. 6.        W przypadku braku akceptacji przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty regulaminu, może on zawnioskować o inną kartę bez programu lojalnościowego.
  3. 7.        Karta główna oraz karta dodatkowa, powiązane z programem lojalnościowym zbierają punkty dla każdej karty osobno. Użytkownik karty może wymienić punkty na nagrody w programie lojalnościowym.
  4. 8.        Zasady naliczania punktów oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym określone są w regulaminie programu, który Użytkownik karty otrzymuje w dniu podpisania Umowy lub złożenia wniosku o kartę oraz dostępny jest na stronie internetowej programu.
  5. 9.        W przypadku anulowania lub zwrotu transakcji wykonanych kartą z programem lojalnościowym, saldo punktowe zostanie pomniejszone o liczbę punktów naliczonych za tę transakcję.
  6. 10.      W konsekwencji pomniejszenia salda punktowego na skutek zwrotu transakcji punktowej, saldo punktowe może przyjmować wartości ujemne, jeżeli odejmowana liczba punktów jest większa niż bieżące saldo punktowe.
  7. 11.      Rezygnacja Posiadacza rachunku z karty  związanej z programem lojalnościowym oznacza rezygnację               z udziału w programie lojalnościowym związanym z tą kartą. Rezygnacja Posiadacza rachunku                  z uczestnictwa w programie lojalnościowym  może  zostać dokonana na stronie internetowej programu.
Powrót