Skip to main content
  • PRZEKAZY DEWIZOWE

PRZEKAZY DEWIZOWE

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje przekazy dewizowe wysyłane do banków krajowych i zagranicznych z polecenia Klienta banku na podstawie dyspozycji złożonej przez zleceniodawcę

1)      Sepa

2)      Regulowany

3)      Polecenie wypłaty

  1. Przelew Sepa – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do Sepa spełniające następujące warunki:

- walutą transakcji jest EUR,

- zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w  standardzie Iban,prawidłowy kod BIC

- koszty „SHA”,

- Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu Sepa

Wykaz banków uczestników SEPA

  1. Przekaz regulowany – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniające następujące warunki:

-  walutą transakcji jest EUR,

-  kwota transakcji jest mniejsza lub równa EUR 50000,

-  zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w  standardzie Iban ,prawidłowy kod BIC

-  koszty „SHA”,

  1. Przekazy złożone przez Klienta, które nie spełniają wymogów jako Sepa lub przelew regulowany rozliczane są jako polecenie wypłaty.

Krajami, które nie akceptują zastępowania numerów rachunków bankowych innymi danymi i dokonują automatycznej anulacji przekazów są:

- Wielka Brytania,

- Węgry.

W przypadku realizacji przelewów do tych krajów. Zleceniodawca przekazu zobowiązany jest do zamieszczenia w dyspozycji swojego numeru rachunku bankowego w standardzie Iban.

Przekazy otrzymywane w obrocie dewizowym.

 

Przy przeliczaniu otrzymanego przekazu na PLN stosuje się kursy wymiany walut zgodnie z tabelą obowiązującą w Banku.

Do rozliczeń dewizowych przychodzących należy podawać:

  1. kod SWIFT/BIG – POLUPLPR
  2. numer rachunku (iban) -  PL..85070004……………
  3. adres banku.

W przypadku przekazu w walucie wymienialnej realizowanego w ciężar rachunku Banku, prowadzącego w walucie polskiej zarówno dla przekazów otrzymywanych jak i wysyłanych przekraczających kwotę 20000 zł istnieje możliwość indywidualnej negocjacji kursów walut. Negocjację przeprowadza pracownik BS w imieniu Klienta. Prowizja pobierana jest od przekazów dewizowych wysyłanych i otrzymywanych zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą Opłat i Prowizji.

Wpływające przekazy internetowe z zagranicznych banków i instytucji finansowych wpływają w walucie polskiej. W przypadku przekazów internetowych nie pobiera się żadnych opłat i prowizji od beneficjenta, koszty pokrywa zleceniodawca.